Plaatsingsbeleid

Plaatsingsbeleid schooljaar 2023-2024

De Einder heeft een plaatsingsprocedure die geldt voor alle leerlingen die zich aanmelden op de school vanuit zowel de onderstroom (basisonderwijs) als de zij-instroom.

Voor de toelating tot het PrO heeft de leerling een indicatie nodig van het Samenwerkingsverband.

Hiervoor gelden de landelijke criteria:-
Het IQ van de praktijkschool leerling ligt tussen 55 en 70;
-De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:

  • Inzichtelijk rekenen
  • Begrijpend lezen
  • Technisch lezen
  • Spellen
    waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen is.

Om te bepalen of een leerling bij De Einder op zijn of haar plek zit, worden de volgende stappen in de procedure genomen:

1.Kennismaken
2.Dossieronderzoek
3.Tweede gesprek
4.Plaatsing

Afspraak
Ouders/verzorgers kunnen op ieder moment met de school kennismaken. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. Dit kan zowel telefonisch (070-445 16 16) of via de website bij de button ‘aanmelden’.

Het gesprek
Bij het kennismakingsgesprek zit de coördinator Passend Onderwijs, de orthopedagoog en/of de teamleider. Zij vormen tezamen de plaatsingscommissie. Het is belangrijk dat de leerling met zijn of haar ouders/verzorgers meekomt naar dit kennismakingsgesprek.
Tijdens het gesprek wordt geprobeerd een zo goed en informatief mogelijk beeld van de leerling te krijgen. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd naar favoriete vakken op school, toekomstwensen, hobby’s en andere interesses.

Toestemming
Aan het eind van het gesprek wordt door De Einder om toestemming van de ouders/verzorgers gevraagd, zodat wij contact op kunnen nemen met de vorige/huidige school en het dossier kunnen opvragen. Het formulier toestemming ouders/verzorgers wordt ter plekke voorzien van een handtekening.

Het dossier van de leerling wordt door de huidige/vorige school aangeleverd in Onderwijs Transparant (OT). Dit gebeurt met een uniek leerling nummer.
Dit dossier bevat een onderwijskundig rapport (OKR), intelligentieonderzoek, een OPP en eventuele aanvullende gegevens.
In eerste instantie wordt gekeken naar de landelijke toelatingscriteria, maar het kan ook zijn dat leerlingen hier buiten vallen. In alle gevallen wordt gekeken welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft en of de school hieraan kan voldoen.
Dit kan bijvoorbeeld door de leerling een aantal dagen mee te laten lopen op De Einder of dat er een observatie wordt gedaan door de orthopedagoog van de Einder op de huidige school. Ook kan ervoor gekozen worden de orthopedagoog een aanvullend persoonlijkheidsonderzoek af te laten nemen bij de leerling.
Bevindingen worden door de orthopedagoog verwoord in een zogenaamd OPP-startdocument.

Nadat de plaatsingscommissie bij elkaar is gekomen en er een besluit is genomen, wordt er gekeken in welke klas de leerling op zijn/haar plaats is. Er wordt gekeken naar de groepsgrootte, de mentor die voor deze klas staat en naar het pedagogisch klimaat binnen deze klas. Dit wordt gedaan door de coördinator Passend onderwijs, de orthopedagoog en de teamleider. Ouders/verzorgers en leerling worden hierop uitgenodigd voor een tweede gesprek.

Tijdens dit gesprek volgt uitleg over de volgende stappen en in welke klas de leerling geplaatst wordt. Afgesproken wordt op welke dag de leerling het beste kan starten en wat hij/zij voor deze dag moet meenemen.
Ouders ondertekenen het OPP-startdocument.

Als voorgaande stappen succesvol zijn doorlopen, is de plaatsing een feit.
Het OPP-startdocument wordt overgenomen en aangevuld door de mentor van de betreffende leerling. Dit document moet gezien worden als een groeidocument gedurende de schoolloopbaan van de leerling op De Einder.

Als de school na het doorlopen van de genoemde stappen van mening is dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet overeenkomt met hetgeen de school aan ondersteuning kan bieden, volgt een derde gesprek met de ouders/verzorgers, waarin samen wordt gekeken naar een onderwijsplek die wel de gevraagde ondersteuning kan bieden. Bij dit derde gesprek is ook het samenwerkingsverband betrokken.