Toelatingsbeleid

Schooljaar 2022 – 2023

De Einder heeft een toelatingsprocedure die geldt voor alle leerlingen die zich aanmelden op onze school vanuit de onderstroom en de zij-instroom. Voor de toelating tot het PrO heeft de leerling een indicatie nodig van het samenwerkingsverband. Hiervoor gelden de landelijke  toelatingscriteria:

 • Het IQ van de praktijkschool leerling ligt tussen de 55 en 70;
 • De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
  • Inzichtelijk rekenen;
  • Begrijpend lezen;
  • Technisch lezen;
  • Spellen.

Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn.

Het kan voorkomen dat de leerling niet binnen deze toelatingscriteria vallen, daarover later meer in “4. Plaatsing”.

Om er voor te zorgen dat de leerling bij ons op zijn of haar plek zit, worden de volgende stappen in de toelatingsprocedure genomen:

Ouders/ verzorgers kunnen op ieder moment met de school kennismaken. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. Dit kan zowel telefonisch (070-445 16 16) of via de website bij de button ‘aanmelden’. Bij het kennismakingsgesprek zit de Coördinator passend onderwijs, de orthopedagoog en een bouwcoördinator ook wel de toelatingscommissie genoemd. Het is belangrijk dat de leerling met zijn of haar ouders/ verzorgers erbij is.

Wij proberen tijdens het gesprek over bijvoorbeeld favoriete vakken op school, hobby’s en andere interesses een goed, maar vooral informatief beeld van de leerling te krijgen.

Aan het eind van het gesprek wordt gevraagd of het goed is dat wij contact opnemen met de vorige/ huidige school. Het formulier “toestemming ouders/verzorgers” wordt ingevuld met handtekening. Hiermee kunnen wij dossier opvragen ter inzage.

Het dossier van de leerling wordt aangeleverd in OnderwijsTransparant (OT). Dit gebeurt met een uniek leerling nummer. Binnen dit dossier zitten een OKR, intelligentieonderzoek, een OPP en eventuele aanvullende gegevens. In eerste instantie wordt gekeken naar de landelijke toelatingscriteria, maar het kan ook zijn dat leerlingen hier buiten vallen. In alle gevallen kan gekeken worden welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft, en of wij hier als school aan kunnen voldoen. Dit kan bijvoorbeeld door de leerling een aantal dagen te laten mee lopen op de Einder of dat er een observatie wordt gedaan op de huidige school.

Nadat de commissie bij elkaar is gekomen en er een besluit is genomen, wordt er gekeken in welke klas de leerling op zijn/ haar plaats is. Er wordt gekeken naar de groepsgrootte, de mentor die voor deze klas staat en naar het pedagogisch klimaat binnen deze klas. Dit wordt gedaan door de Coördinator passend onderwijs, de orthopedagoog en de bouwcoördinator.
Ouders/ verzorgers en leerling worden hierop uitgenodigd voor een tweede gesprek. Tijdens dit gesprek leggen wij uit wat de volgende stappen zijn en in welke klas de leerling geplaatst wordt. Afgesproken wordt op welke dag de leerling het beste kan starten en wat hij/ zij voor deze dag moet meenemen.

Soms is meteen duidelijk dat een leerling geplaatst kan worden, omdat het voldoet aan alle criteria en verloopt de procedure zoals is beschreven bij “3. Tweede gesprek”.

Soms is niet meteen duidelijk of de Einder een passende school is voor de leerling, de leerling voldoet niet aan alle criteria. De volgende stappen kunnen worden genomen.

 • De toelatingscommissie van de Einder neemt nog geen definitief besluit. De leerling kan een paar dagen meelopen op onze school. Daarna wordt gekeken door de commissie of de Einder een geschikte school is voor deze leerling.
 • De toelatingscommissie van de Einder neemt nog geen definitief besluit. Er wordt door de orthopedagoog een observatie gedaan op de huidige school.
 • Ter onderbouwing van motivatie moet een sociaal-emotioneel onderzoek dan wel een persoonlijkheidsonderzoek worden toegevoegd.

Afwijzing: voldoet de leerling niet aan alle criteria en kunnen wij geen passend onderwijs bieden met onze basis-, dan wel extra ondersteuning, dan wordt deze leerling afgewezen. Er volgt een gesprek met ouders/ verzorgers, de huidige school en het samenwerkingsverband om een passende school te kunnen vinden.

OPP: voor alle leerlingen op de Einder wordt een OPP gemaakt; een document waarin het ontwikkelingsperspectief beschreven staat. Binnen dit OPP zit een IOP dat door de leerling samen met zijn/ haar mentor maakt. Ouders/ verzorgers worden hierin actief betrokken en moeten dit document ondertekenen. Het OPP wordt gemaakt aan het begin van het schooljaar door de Coördinator passend onderwijs, de orthopedagoog en de mentor van de leerling. Ouders/ verzorgers worden actief betrokken en moeten dit document ondertekenen. Het document wordt geplaatst in Magister. Aan het eind van het schooljaar wordt aangepast, daar waar nodig. Dit wordt gedaan tijdens de rapportavond. Ook dan wordt er door ouders/ verzorgers ondertekend en het document in Magister bewaard. Elk jaar neemt de leerling dit document ‘mee’ en wordt aangevuld door de volgende mentor.

Capaciteit

Praktijkschool de Einder heeft plaats voor 56 nieuwe leerlingen, hierbij gelden de volgende voorrangsregels:

 1. Zit er al een broer of zus op onze school, dan krijgt deze leerling voorrang op leerlingen die momenteel niet een broer of zus op onze school heeft zitten.
 2. Kinderen van personeel hebben voorrang.