Privacyreglement

Privacyreglement Praktijkschool de Einder

VO Haaglanden hecht veel waarde aan het waarborgen van uw privacy, en gaat zorgvuldig en correct om met alle verkregen persoonsgegevens. Het privacybeleid van VO Haaglanden is uitgewerkt in een privacyreglement voor (oud-)leerlingen Privacyreglement VO Haaglanden (de Einder) leerlingen en een privacyreglement voor (oud-)medewerkers Privacyreglement VO Haaglanden personeel. In deze reglementen is uitgelegd op welke wijze VO Haaglanden persoonsgegevens verwerkt. Deze reglementen treft u hieronder aan.

De persoonsgegevens van (oud-)leerlingen en betrokkenen bij het onderwijs worden verwerkt met als doel onderwijs te kunnen bieden en te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen. Deze doelen zijn nader uitgewerkt in artikel 3 van het Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Privacyreglement VO Haaglanden (de Einder) leerlingen. De persoonsgegevens van (oud-)medewerkers en sollicitanten worden verwerkt voor verschillende doeleinden die nader zijn uitgewerkt in Bijlage 1 tot en met 5 bij het Privacyreglement verwerking gegevens personeel Privacyreglement VO Haaglanden personeel. De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt door VO Haaglanden, zijn uitgewerkt in artikel 5 van beide reglementen. De grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers zijn uitgewerkt in artikel 6 van de reglementen.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de bepalingen en beginselen uit de AVG. Dit houdt onder andere in dat er altijd uitgegaan wordt van noodzakelijkheid van de verwerking, en er niet meer gegevens worden verwerkt dan noodzakelijk om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet zullen worden gebruikt voor andere doeleinden dan die in de reglementen zijn beschreven. De persoonsgegevens worden bewaard op een afgesloten / afgeschermde plek en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

De specifieke rechten van ouders en/of leerlingen en medewerkers zijn uitgewerkt in artikel 11 van de reglementen.

Klachten

Heeft u klachten over de verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u uw klacht melden bij uw school of bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van VO Haaglanden. U kunt de functionaris Gegevensbescherming bereiken via onderstaande contactgegevens.

Contact

Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens of het privacybeleid kunt u contact opnemen met uw school of VO Haaglanden.

Contactgegevens

Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Postadres: Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
Telefoonnummer: 070 – 4451616
Emailadres: ejense@de-einder.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Mohammad Mousavi: info@privacyunited.com